Правни акти школе(статут,Правилници и пословници )

Најновији правилник о оцењивању ученика 

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.pdf

                                                                Најновији Правилник о похваљивању и награђивању запослених 

Правилник о награђивању и похваљивању запослених.docx
Правилник о васпитно дисциолинској одговорности ученика.doc
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih.doc
Правилник о Јавним набавкама.docx
Правилник о поступку провере алкохолисаности и др. средстава.docx
Pravilnik o nagradjivanju ucenika i zaposlenih.docx
Правилник о надокнади путних трошкова2022.docx
ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА.docx
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 21.10..docx
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА НОВО(1).docx
правилник о безбедности 22.docx
СТАТУТ НОВ.doc