Техничка секција

ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ОБУХВАТА НЕКОЛИКО ДИСЦИПЛИНА

  • 1. АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
   • 2. МАШИНСКА ТЕХНИКА
   • 3. ЕНЕРГЕТИКА
   • 4. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА ( IKT )
   • 5. МОДЕЛАРСТВО (РАКЕТНО, БРОДОМОДЕЛАРСТВО, ВАЗДУХОПЛОВНО И АУТОМОДЕЛАРСТВО