Ученички парламент

Ученички парламент 2018/2019.

Ученички парламенти - закони и конвенције

Успостављање и постојање ученичких парламената заснива се на међународним и националним документима који гарантују право на удруживање и учешће у доношењу одлука.

Закон о основама система образовања и васпитања (чланови 56, 95 и 98)

- Службени гласник РС, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, и 62/2004.

 • Ученички парламент може да се организује у последња два разреда основне школе и у средњој школи.
 • Ученички парламент се бира сваке школске године и има свог председника.
 • Ученички парламент чине по два изабрана представника сваког одељења школе (у уметничким школама - по три из сваког разреда, односно године).
 • Ученички парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената.
 • Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача и стручних сарадника.
 • Ученички парламент обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
 • Ученички парламент даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о:
  • правилима понашања у школи,
  • годишњем програму рада,
  • школском развојном плану,
  • слободним и ваннаставним активностима,
  • учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.

Конвенција о правима детета

Усвојена је на Генералној скупштини Уједињених нација, 20. новембра 1989. године. Савезна република Југославија ју је ратификовала у децембру 1990, а пошто је Република Србија преузела обавезе из свих ратификованих међународних уговора и она се сматра државом ћланицом овог међународног уговора. Ова конвенција представља најзначајнији међународни уговор којим се посебно штите права детета и који је обавезујућег карактера.

Члан 12.

Дете има право на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу.

Члан 13.

Дете има право да слободно изражава своје погледе, да тражи, прима и саопштава информације и идеје свих врста и на различите начине, без обзира на границе.

Члан 14.

Држава ће поштовати право детета на слободу мисли, савести и вероисповести и право и обавезу родитеља да их у томе усмеравају.

Члан 15.

Деца имају право на слободу удруживања и слободу мирног окупљања.

Универзална декларација о људским правима

Усвојена је од стране Генералне скупштине Уједињених нација 10. децембра 1948. године. Представља најшире прихваћен документ из области људских права, који наглашава неотуђивост сваког љуског бића.

Члан 19.

Свако има право на слободу мишљења и изражавања, што обухвата и право да не буде узнемираван због свог мишљења, као и право да тражи, прима и шири обавештења и идеје било којим средствима и без обзира на границе.

Члан 20.

Свако има слободу мирног окупљања и удруживања. нико се не може приморати да припада неком удружењу.

Конвенција о заштити људских права и основних слобода

- Европска конвенција о људским правима

Донета је у оквиру међународне организације Савета Европе 4. новембра 1950. године. Заснива се на принципима Универзалне декларације о људским правима и могу је потписати само чланице Савета Европе. Наша држава је постала чланица Савета Европе априла 2003. године. Марта 2004. године Република Србија (тада као Србија и Црна Гора) је потписала Европску конвенцију о људским правима.

Члан 10.

Имате право да одговорно кажете и напишете шта мислите као и да дате и примате информације од других људи.

Члан 11.

Имате право да учествујете у мирним скуповима и оснивањима или придруживању удружењима - укључујући и синдикате.

Школска 2013/2014

Документ о активностима ученичког парламента за 2013/14 можете погледати ако кликнете овде

Документ о програму ученичког парламента можете погледати ако кликнете овде